Slik jobber vi med bærekraft

Hvordan jobber vi i dag, og hvordan skal vi bidra til å løse fremtidens klimautfordringer og skape et bedre samfunn? For å svare på dette har vi startet et bærekraftsarbeid med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekrafstmålene ser miljø, økonomi og sosiale forhold i sammenheng, og fungerer som et felles veikart for å ivareta behovene til alle som lever i dag – og i fremtiden.

Målene angår oss alle, og vi kan alle bidra til å nå dem. I Ruter har vi valgt ut åtte mål der vi mener kollektivtrafikken kan påvirke utviklingen positivt. Vi vil derfor gjerne vise deg hva vi gjør – men også hva du selv bidrar med når du reiser med oss 🙌

[object Object]

Mål 3: God helse

At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Det er dette FNs bærekraftmål nr. 3 handler om. Folkehelsesykdommer som følge av inaktivitet koster samfunnet mye. Utslipp fra veitrafikk utgjør også et helseproblem.

Vårt fremste helsebidrag er: Tilrettelegge for at flere kan sykle og gå mer, og ta i bruk elektriske busser og båter som bidrar til mindre luftforurensing. Trenden er at flere reiser kollektivt, samtidig som biltrafikken går ned og trafikksikkerheten blir bedre.

Fakta om transportutslippene:

 • Ved å få flere til å reise kollektivt, sykle og gå oftere, i stedet for å ta bilen, bidrar det til reduserte utslipp i form av partikkelutslipp, NOx og veistøv.
 • Elektriske busser og båter gir renere luft.
 • I 2017 gikk 56 prosent av kollektivtransporten på fornybar energi.
 • I løpet av 2020 skal all kollektivtransport gå på kun fornybar energi, slik at kollektivtrafikken er fossilfri i drift.
 • Trikk og T-bane kjører på elektrisitet i dag, med strøm som har opprinnelsesgaranti.
 • I 2019 vil 15 prosent av bybussene være elektriske.
 • Ombygging til elektrisk drift av Nesoddfergene i 2019 vil bidra til at nærmere 70 prosent av reisene til sjøs blir utslippsfrie.
 • I 2020 vil alle bybusser ha moderne Euro VI-motorer, som gir mindre partikkelutslipp.
 • I 2028 skal alle busser og båter gå på elektrisitet.

Slik gjennomføres elektrifiseringen

[object Object]

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Arbeid gir en inntekt å leve av. Arbeid, økonomisk vekst og fordeling motvirker fattigdom, og fremmer deltakelse og inkludering. Å arbeide mot fattigdom er en nøkkel i arbeidet med en bærekraftig utvikling.

Vårt bidrag til anstendig arbeid og økonomisk vekst handler om å gjøre arbeidsmarkedet tilgjengelig. Ved å binde by og land sammen med god mobilitet for alle som reiser, er det et sentralt bidrag til en attraktiv region for virksomheter og mennesker.

Vi skal også stille krav til anstendige arbeidsforhold overfor operatører og leverandører – og være en inkluderende, ansvarlig og rettferdig organisasjon.

Fakta om anstendige jobber og økonomisk vekst:

 • Kollektivtrafikken i hovedstadsregionen gir arbeid for mer enn 5000 mennesker.
 • All transport utføres av selskap som kjører på kontrakt for Ruter.
 • T-banen var en forutsetning for byggingen av drabantbyene i Oslo øst på 1960-tallet. Boligbyggingen gav arbeidere tilgang på rimelige og gode leiligheter, mange hadde ikke bil og banen var en forutsetting for å komme seg på jobb.

Sterk kollektivvekst

Siden 2007 har antall kollektivtrafikkreiser økt med 63 prosent
[object Object]

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Infrastruktur er den mest grunnleggende strukturen som må være på plass for at samfunnet skal kunne fungere.

For oss henger innovasjon, infrastruktur og mobilitet tett sammen for å videreutvikle dagens kollektivtrafikk og utvikle nye løsninger som gjør det lettere å bevege seg rundt. Vi skal være et forbilde på innovasjon i offentlig sektor, og øke etterspørselen etter nullutslippsløsninger.

Fakta om innovasjon og infrastruktur i kollektivtrafikken:

 • Hver dag setter mer enn en million mennesker seg på en buss trikk, båt eller en T-bane i Oslo og Akershus.
 • I over 140 år har sporvogndrift vært en del av bybildet.
 • T-banen var det første massetransportmiddelet i Oslo.
 • I 2019 innføres 109 nye elbusser i Oslo og Akershus.
 • Nesoddfergene vil være elektriske fra 2019.
 • Selvkjørende busser testes ut i 2019 på Akershusstranda

Få oversikt over noen av prosjektene frem mot 2030

Sentrale infrastrukturprosjekter

Disse prosjektene skal etter planen være ferdig bygd til 2030.
[object Object]

Mål 10: Mindre ulikhet

Økonomi, funksjonsnedsettelser, alder og bosted kan være til hinder for deltakelse i samfunnet.

Vi skal bidra til mindre ulikheter, og jobbe for å binde by og tettsteder sammen på kryss og tvers. Kollektivtrafikken skal være tilgjengelig for alle, også reisende med funksjonsnedsettelser. Det skal vi ivareta ved universell tilrettelegging av tilbudet. Prisen for å reise kollektivt skal også ta hensyn til sosiale og økonomiske forhold.

Tiltak for å redusere ulikhet:

 • Vi jobber kontinuerlig med å øke tilgjengeligheten for å mennesker med funksjonsnedsettelser.
 • Aktivitetstransport skole – trening – hjem på Stabæk, Vålerenga og Fet.
 • Aldersvennlig transport fra dør til dør på Nordre Aker, Sagene og Vestre Aker.
 • Gratis reise for barn under 6 år, og barnebillett til de som er under 18 år.
 • De fleste bussene, trikkene, T-banen og båtene er tilrettelagt slik at det er mulig å komme om bord med rullestol og barnevogn.
 • T-banestasjonene har rampe eller heis til plattformen (med unntak av Frøen).

Slik tilrettelegger vi med informasjon og tilgjengelighet på transportmidlene

[object Object]

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer til å fortsette og øke.

Et velfungerende kollektivsystem er avgjørende når byene vokser og for at veksten skal være bærekraftig. Derfor bygges kollektivtilbudet sammen med byen, slik at busstoppet ligger nærme et sted hvor det er godt å bo, en barnehage, fritidstilbud eller en arbeidsplass folk trives på.

Ruters viktigste bidrag til bærekraftige byer og samfunn er å levere attraktive mobilitetsløsninger som bidrar til å redusere biltrafikken. Dette gir både reduksjon av lokal luftforurensning og klimagassutslipp og mer plass til grønne byrom. Derfor jobber vi for å integrere nye mobilitetsformer i nettverket av det eksisterende tilbudet med tog, trikk, T-bane, buss og båt.

Samtidig er det viktig for oss å sikre at flere sykler og går oftere, og at vi legger til rette for mer samkjøring og bildeling. Effektiv mobilitet er en forutsetning for næringsutvikling og økonomisk velstand.

Fakta om kollektivveksten i hovedstadsregionen:

 • Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer i dag.
 • Oslo er en av Europas raskest voksende hovedsteder.
 • Innen 2030 er det forventet at Oslo vil ha 100.000 nye innbyggere.
 • I 2018 ble det foretatt 387 millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus.
 • Hovedstadsregionen hadde en kollektivvekst i 2018 på 4,2 prosent.
 • I 2017 og 2018 reiste flere kollektivt enn med bil i Oslo.
 • I 2018 var det 168 millioner påstigninger med buss, 122 millioner med T-banen og 51 millioner påstigninger med trikken.
[object Object]

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

I dag har vi en større forståelse for hva det betyr å ta hensyn til jordens tåleevne. Det har gjort oss mer bevisste på å få mer ut av ressursene vi bruker, og resirkulere eller gjenbruke der vi kan. Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.

For oss handler bærekraftig forvaltning om å bedre kapasitetsutnyttelsen på kjøretøyene. Ved å jobbe for bedre fremkommelighet kan energibruken til transportmidlene reduseres. Vi er også opptatt av at ressursbruken blir bedre. Vi skal stille høye krav til sirkularitet i anskaffelser og bygge kompetanse og samarbeid med alle aktører i verdikjeden.

Ruter utarbeider et miljønytteverktøy for å beregne både hvor mange færre bilreiser som vil bli gjennomført som følge av trafikkvekst for kollektivtrafikken, hva dette betyr for reduserte utslipp fra veitrafikken, og hvilken samfunnsnytte reduserte utslipp har. For å beregne samfunnsnytten i kroner og øre er utslipp av CO2, NOx og eksospartikler gitt en pris, basert på en beregning av kostnadene samfunnet har på å håndtere slike utslipp.

[object Object]

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Vi har elleve år på oss til å halvere klimautslippene dersom vi skal nå klimamålene som landene i FN er enige om. En rask reduksjon må til for at den globale oppvarmingen ikke skal bli høyere enn 1,5 grader. Alle må strekke seg lenger for at vi skal nå dette målet.

I løpet av 2020 skal kollektivtransporten i Akershus og Oslo være fossilfri. Parallelt jobber vi for at all kollektivtransport i Oslo og Akershus skal gå på elektrisitet i 2028.Vi forsøker å være en pådriver for klimatiltak, og skal bidra til at hele verdikjeden minimerer sine klimagassutslipp.

I utbyggingen av infrastruktur for kollektivtrafikken, skal vi planlegge slik at infrastrukturen er robust for konsekvensene av klimaendringene. Vi skal også jobbe for å redusere utslipp i bygg- og anleggsbransjen ved denne utbyggingen.

Fakta om klimaendringene:

 • Byene i verden og de som bor i dem står for 75 prosent av alle klimautslipp. Byutvikling spiller en viktig rolle i å nå klimamålene.
 • Oslo kommune har som mål å kutte klimagassutslippene fra Oslo by med 36 prosent i 2020, og med 95 prosent innen 2030.
 • Akershus Fylkeskommune har som mål å kutte klimagassutslippene med 55 prosent i 2030 og 85-90 prosent i 2050.
 • Transport er en av de store kildene til utslipp internasjonalt.
 • 60 prosent av CO2-utslippene i Oslo kommer fra transport. Fire prosent av disse er fra kollektivtransporten. De fjernes når alle busser og båter blir elektrifiserte i 2028.
 • Bruk av stadig mer fornybart drivstoff har redusert klimagassutslippene med 37 prosent i bussparken, fra cirka 68 500 tonn CO2 i 2007 til cirka 43 000 tonn CO2 i 2017.

[object Object]

Mål 17: Samarbeid om målene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å bekjempe fattigdom, ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Målene angår oss alle og vi kan alle gjøre noe for å bidra til at vi når dem.

Kollektivtransporten er et stort samarbeidsprosjekt, og for å lykkes i vårt arbeid med bærekraftsmålene må vi samarbeide godt. Myndigheter, næringsliv, operatører og kundene våre er alle viktige samarbeidspartnere.

Vi skal fronte viktige tiltak på bærekraft – også de vi ikke nødvendigvis har ansvaret for i dag.

Vi mener at mulighetene for økt innovasjon og gjennomføringsgrad øker når vi samarbeider med andre selskaper og nettverk. Vi har også et ansvar for å dele vår egen kunnskap og erfaring, spesielt fra overgangen til utslippsfri teknologi.