Slik jobber vi med bærekraft

Hvordan jobber vi i dag, og hvordan skal vi bidra til å løse fremtidens klimautfordringer og skape et bedre samfunn? For å svare på dette har vi startet et bærekraftsarbeid med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosiale forhold i sammenheng, og fungerer som et felles veikart for å ivareta behovene til alle som lever i dag – og i fremtiden.

Målene angår oss alle, og vi kan alle bidra til å nå dem. I Ruter har vi valgt ut åtte mål der vi mener kollektivtrafikken kan påvirke utviklingen positivt. Vi vil derfor gjerne vise deg hva vi gjør – men også hva du selv bidrar med når du reiser med oss 🙌

[object Object]

Mål 3: God helse

Vårt fremste helsebidrag er: Tilrettelegge for at flere kan sykle og gå mer, og ta i bruk elektriske busser og båter som bidrar til mindre luftforurensing. Trenden er at flere reiser kollektivt, samtidig som biltrafikken går ned og trafikksikkerheten blir bedre.

Fakta om transportutslippene:

 • Ved å få flere til å reise kollektivt, sykle og gå oftere, i stedet for å ta bilen, bidrar det til reduserte utslipp i form av partikkelutslipp, NOx og veistøv.
 • I 2017 gikk 56 prosent av kollektivtransporten på fornybar energi.
 • I løpet av 2020 skal all kollektivtransport gå på kun fornybar energi, slik at kollektivtrafikken er fossilfri i drift.
 • Trikk og T-bane kjører på elektrisitet i dag, med strøm som har opprinnelsesgaranti.
 • I 2019 vil 15 prosent av bybussene være elektriske.
 • Ombygging til elektrisk drift av Nesoddfergene i 2019 vil bidra til at nærmere 70 prosent av reisene til sjøs blir utslippsfrie.
 • I 2020 vil alle bybusser ha Euro VI-motor, som bidrar til mindre NOX og PM.
 • I 2028 skal alle busser og båter gå på elektrisitet.

Slik gjennomføres elektrifiseringen

[object Object]

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vårt bidrag til anstendig arbeid og økonomisk vekst handler om å gjøre arbeidsmarkedet tilgjengelig. Ved å binde by og land sammen med god mobilitet for alle som reiser, er det et sentralt bidrag til en attraktiv region for virksomheter og mennesker.

Vi skal også stille krav til anstendige arbeidsforhold overfor operatører og leverandører – og være en inkluderende, ansvarlig og rettferdig organisasjon.

Fakta om anstendige jobber og økonomisk vekst:

 • Kollektivtrafikken i hovedstadsregionen gir arbeid for mer enn 5000 mennesker.
 • All transport utføres av selskap som kjører på kontrakt for Ruter.
 • Sjåførene er kollektivtrafikkens viktigste ambassadører i sine daglige møter med kundene.
 • T-banen var en forutsetning for byggingen av drabantbyene i Oslo øst på 1960-tallet.

Sterk kollektivvekst

Siden 2007 har antall kollektivtrafikkreiser økt med 63 prosent
[object Object]

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

For oss henger innovasjon, infrastruktur og mobilitet tett sammen for å videreutvikle dagens kollektivtrafikk og utvikle nye løsninger som gjør det lettere å bevege seg rundt. Vi skal være et forbilde på innovasjon i offentlig sektor, og øke etterspørselen etter nullutslippsløsninger.

Fakta om innovasjon og infrastruktur i kollektivtrafikken:

 • I over 140 år har sporvogndrift vært en del av bybildet.
 • T-banen var det første massetransportmiddelet i Oslo.
 • Elbusser og ladeinfrastruktur testes ut i stort omfang i 2019.
 • Nesoddfergene bygges om til elektrisk drift i 2019.
 • Selvkjørende kjøretøy skal testes ut i 2019 som del av tilbudet.
 • Tjenester med kombinert mobilitet skal testes i 2019.

Få oversikt over noen av prosjektene frem mot 2030

Sentrale infrastrukturprosjekter

Disse prosjektene skal etter planen være ferdig bygd til 2030.
[object Object]

Mål 10: Mindre ulikhet

Vi skal bidra til mindre ulikheter, og jobbe for å binde by og tettsteder sammen på kryss og tvers. Kollektivtrafikken skal være tilgjengelig for alle, også reisende med funksjonsnedsettelser. Det skal vi ivareta ved universell tilrettelegging av tilbudet. Prisen for å reise kollektivt skal også ta hensyn til sosiale og økonomiske forhold.

Tiltak for å redusere ulikhet:

 • Aktivitetstransport skole – trening – hjem på Stabæk, Vålerenga og Fet.
 • Aldersvennlig transport fra dør til dør på Nordre Aker, Sagene og Vestre Aker.
 • Gratis reise for barn under 6 år, og barnebillett til de som er under 18 år.
 • De fleste bussene, trikkene, T-banen og båtene er tilrettelagt slik at det er enkelt å komme om bord med rullestol og barnevogn.
 • T-banestasjonene har rampe eller heis til plattformen (med unntak av Frøen).

Slik tilrettelegger vi med informasjon og tilgjengelighet på transportmidlene

[object Object]

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Ruter viktigste bidrag til bærekraftige byer og samfunn er å levere attraktive mobilitetsløsninger som bidrar til å redusere biltrafikken. Dette gir både reduksjon av lokal luftforurensning og klimagassutslipp og mer plass til grønne byrom. Derfor jobber vi for å integrere nye mobilitetsformer i nettverket av det eksisterende tilbudet med tog, trikk, T-bane, buss og båt.

Samtidig er det viktig for oss å sikre at flere sykler og går oftere, og at vi legger til rette for mer samkjøring og bildeling. Effektiv mobilitet er en forutsetning for næringsutvikling og økonomisk velstand.

Fakta om kollektivveksten i hovedstadsregionen:

 • Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer i dag.
 • Oslo er en av Europas raskest voksende hovedsteder.
 • Innen 2030 er det forventet at Oslo vil ha 100.000 nye innbyggere.
 • I 2018 ble det foretatt 387 millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus.
 • Hovedstadsregionen hadde en kollektivvekst i 2017 på 5,9 prosent.
 • I 2017 reiste flere kollektivt enn med bil i Oslo.
 • I 2017 var det 158 millioner påstigninger med buss, 118 millioner med T-banen og 51 millioner påstigninger med trikken.
[object Object]

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

For oss handler bærekraftig forvaltning om å bedre kapasitetsutnyttelsen på kjøretøyene. Ved å jobbe for bedre fremkommelighet kan energibruken til transportmidlene reduseres. Vi er også opptatt av at ressursbruken blir bedre. Vi skal stille høye krav til sirkularitet i anskaffelser og bygge kompetanse og samarbeid med alle aktører i verdikjeden.

Vi tester ut et miljønytteverktøy som lager prognoser for den totale miljø- og helseeffekten (CO2, NOX, PM) som våre tiltak har. Med miljønytteverktøyet kan vi få svar på hvor mye det er mulig å redusere utslippene fra bil, ved å få flere til å reise kollektivt. Det er også et mål å kunne regne på hva det betyr i miljønytte at en dieselbuss blir erstattet med en elbuss, eller at en linje får flere avganger.

[object Object]

Mål 13: Stoppe klimaendringene

I løpet av 2020 skal kollektivtransporten være fossilfri. Parallelt jobber vi for at all kollektivtransport i Oslo og Akershus skal gå på elektrisitet innen 2028.Vi forsøker å være en pådriver for klimatiltak, og skal bidra til at hele verdikjeden minimerer sine klimagassutslipp.

I utbyggingen av infrastruktur for kollektivtrafikken, skal vi planlegge slik at infrastrukturen er robust for konsekvensene av klimaendringene. Vi skal også jobbe for å redusere utslipp i bygg- og anleggsbransjen ved denne utbyggingen.

Fakta om klimaendringene:

 • Byene står for 75 prosent av alle klimautslipp.
 • Oslo kommune har som mål å kutte klimagassutslippene fra Oslo by med 36 prosent i 2020, og med 95 prosent innen 2030.
 • Akershus Fylkeskommune har som mål å kutte klimagassutslippene med 55 prosent i 2030 og 85-90 prosent i 2050.
 • Bruk av stadig mer fornybart drivstoff har redusert klimagassutslippene med 37 prosent i bussparken, fra cirka 68 500 tonn CO2 i 2007 til cirka 43 000 tonn CO2 i 2017.
 • 60 prosent av CO2-utslippene i Oslo kommer fra transport. Fire prosent av disse er fra kollektivtransporten. De fjernes når alle busser og båter blir elektrifiserte i 2028.

[object Object]

Mål 17: Samarbeid om målene

Kollektivtransporten er et stort samarbeidsprosjekt, og for å lykkes i vårt arbeid med bærekraftsmålene må vi samarbeide godt. Myndigheter, næringsliv, operatører og kundene våre er alle viktige samarbeidspartnere.

Vi skal fronte viktige tiltak på bærekraft – også de vi ikke nødvendigvis har ansvaret for i dag.

Vi mener at mulighetene for økt innovasjon og gjennomføringsgrad øker når vi samarbeider med andre selskaper og nettverk. Vi har også et ansvar for å dele vår egen kunnskap og erfaring, spesielt fra overgangen til utslippsfri teknologi.