Slik tester vi aktivitetstransport

Aktivitetstransport er transport av barn og unge fra skoler i nærområdet til aktiviteter ved idrettsanlegg. I noen tilfeller transporterer vi også hjem etter trening.

Bakgrunn og målsetting

Mobilitet for alle

Ruter har et ansvar for å utvikle et differensiert kollektivtilbud som bidrar til mobilitet for alle. Mobilitet for de fleste oppnås gjennom kollektivtilbud som frakter flest mulig mennesker, mest mulig effektivt, slik det ordinære kollektivtilbudet gjør i dag. Mobilitet for alle krever at det ordinære tilbudet suppleres med transporttjenester som er mer tilpasset målgrupper som ikke opplever at dagens kollektivtilbud dekker deres behov. Dette kan være målgrupper som kjennetegnes av for eksempel alder, livssituasjon eller helsetilstand. Det kan for eksempel være mindre barn som opplever utrygghet knyttet til bruk av ordinær kollektivtransport.

Ruter leverer i dag, i stor grad, opp til målet om et mobilitetstilbud for de fleste. For å kunne ytterligere nærme seg målet om mobilitet for alle og en reduksjon i biltrafikken, kreves det at det utvikles nye transporttjenester med mer behovsbaserte krav enn det dagens ordinære kollektivtransport har. Aktivitetstransport er et av flere prosjekter som gjennomføres for å utforske veien videre mot fremtidens bærekraftige bevegelsesfrihet hvor målet er mer fleksible og individtilpassede tjenester.

Piloter

Bakgrunnen for test av konsept og første pilot med Stabæk fotball var også Bærum kommunes Klimastrategi 2030 der handlingsplanen omfattet et tiltak knyttet til å gjennomføre en pilot om samkjøring til fritidsaktivitet. Tiltaket er knyttet til transportsektoren, som står for den største andelen av klimagassutslipp i Bærum, og følger mål 5 i kommunens forslag til klimastrategi: «I 2025 skal andelen av personreiser med kollektiv, sykkel og gange være 60 prosent og sykkelandelen skal være 7 prosent». Det er et bredt tilbud av kollektivløsninger for reiser til og fra jobb, men det er et behov for å utvikle bedre løsninger for transportbehov i fritiden.

Med aktivitetstransport er det en målsetting å redusere behov for bilkjøring, samt få barn til å tidlig innarbeide gode reisevaner. En betydelig reduksjon av antall biler på hentetidspunkt skal vise at foreldrekjøring er redusert. Gode reisevaner hos barn kan måles i reisevaneundersøkelser. Det antas også at foreldrene kan endre sine reisevaner og redusere sin bilbruk dersom behovet for transport til og fra fritidsaktiviteter reduseres.

I tillegg til pilotering med Stabæk fotball, er det også gjennomført piloter med Vålerenga fotball i samarbeid med Oslo Kommune og med Fet IL, som alle har bidratt med viktig læring for Ruter. I samarbeid med Bærum kommune ble det høsten 2020 igangsatt en ny pilot av aktivitetstransport. Vi ønsker å teste en utvidelse av aktivitetstransport, med flere aktiviteter og flere barn, og se om vi kan utnytte kapasiteten enda bedre. Aktivitetene som vil delta i piloten er Stabæk Fotball, Haslum Fotball og Ippon Judoklubb. De ønsket med dette pilotprosjektet å bidra til trygge og gode oppvekstsvilkår for deres medlemmer, og samtidig sende et tydelig signal i miljøkampen.

Samarbeidspartnere

Pilotprosjektet 2020 er et samarbeid mellom Ruter, Bærum kommune, Stabæk Fotball, Ippon Judoklubb og Haslum Fotball. Tidligere piloter har vært et samarbeid mellom Ruter, Bærum kommune, Stabæk Fotball, Fet IL, Vålerenga Fotball og Oslo kommune.